Brannsikring

Borettslaget avsluttet i 2010 et omfattende brannsikringsarbeid i gården der det blant annet ble installert branndører, dørpumper, satt inn brannsperre på trådglassvinduer og utført branntetting der dette var mangelfullt gjort fra før. Dette arbeidet ble gjort med bakgrunn i en rapport fra Norsk Brannvernforening og krav fra Brann og Redningsetaten (OBRE).

Først i mai 2018 fikk borettslaget lukket fire resterende pålegg om sikring fra OBRE (bl.a. om sikring av loft og hindring av brannsmitte i syv innvendige hjørner).

Men de branntekniske forskriftene til plan- og bygningsloven er siden det blitt innskjerpet. Og etter krav fra OBRE har vi fått utarbeidet en ny rapport fra Brannvernforeningen. Den viser at en rekke nye og delvis kostnadskrevende tiltak må til for at vi skal tilfredsstille de nye reglene. Les hele rapporten her.

I korthet kreves det at:

  • hele bygget får brannalarmanlegg
  • møterommet, dersom dette fortsatt skal kunne brukes til barnebursdager og liknende, får bedre rømningsveier og bredere dører
  • det installeres ledesystem i alle trapperommene (exit-skilter o.l.)
  • det installeres brannsikkert glass i vinduer ved alle hushjørner der det er fare for brannsmitte.
  • det installeres slukkeutstyr i alle fellesarealer
  • det utarbeides rutiner for å hindre at gjenstander oppbevares i trapperom og inntil piper og feieluker på loftet

I tillegg anbefales det at hele bygget får sprinkleranlegg. Dette er kun en anbefaling, ikke et krav. Det vil være enormt kostnadskrevende og kreve inngrep i alle leiligheter. Styret vil imidlertid se på mulighetene for at sprinkling kan få plass i en langsiktig vedlikeholdsplan.

Styret har engasjert konsulentselskapet Høyer Finseth til å prosjektere arbeidene og holde løpende kontakt med OBRE. OBRE ba borettslaget fremlegge en fremdriftsplan for brannsikringsarbeidet innen 1. juni 2012.

Se fremdriftsplanen her.

Her er ellers umiddelbare tiltak som alle beboere er nødt til å følge opp:

Ingenting brennbart skal lagres i trapperommene eller inntil piper/feieluker på loftet.

Dette har borettslaget fått kritikk for flere ganger tidligere og senest i denne rapporten. Kravet gjelder også barnevogner, sparkesykler, ski, akebrett, osv. Alle beboere bes fjerne slike ting umiddelbart. Vaktmester fjerner ting som oppbevares i trappegangene og fellesarealene.

Sykler og barnevogner skal plasseres i bodene eller under kjellertrapper…

Styret har kjøpt inn flere sykkelstativer slik at sykler kan lagres tettere i bodene så det blir bedre plass til barnevogner. I tillegg er det merket opp plass til sykler og barnevogner under kjellertrappene.

…eller i barnevogngarasjer!

Styret har anskaffet ti barnevogngarasjer som kan plasseres fritt rundt i borettslaget. Skurene kan leies for 100 kroner måneden (indeksreguleres).

Lagring av gass i kjeller- og loftsboder er forbudt

Dette gjelder også campinggass/primus.

Brannsikringsarbeidet 2008-2010

Stiftelsen Norsk Brannvernforening ble i 2008 engasjert til å gjennomgå bygningsmassen med tanke på brannsikkerhet. Rapporten avdekket en rekke mangler, og på bakgrunn av denne iverksatte styret straks en rekke tiltak for å forbedre brannsikkerheten.

Selskapet Firesafe ble engasjert for å utføre brannsikringsarbeidet. Dørpumper ble montert på alle dørene og alle dørene ble også oppgradert til riktig klassifisering. Trådglassvinduene i oppgangene fikk montert brannsperre.

Manglende branntetting er et område det har blitt slurvet med i forbindelse med utbygginger og annet arbeid der etasjeskillene er berørt. Firesafe har nå gjennomgått hele bygningsmassen og rettet opp feil.

Kostnadene knyttet til brannsikringen ble delt mellom borettslaget og den enkelte andelseierne. Mens branntetting tilfalt den enkelte andelseier ble dørpumper på leilighetsdørene dekket av borettslaget. Dører (inkludert dørpumper) til kjeller og loft skal i prinsippet deles av de som har bygget ut i oppgangen. Hittil har det vært slik at første utbygger betaler for branndører og må prøve å få dekket inn deler av kostnadene fra nestemann som bygger ut, osv. Den første utbyggeren er avhengig av velvilje fra de andre andelseierne, og det er svært tungvint å administrere et slikt ”privat regnskap” for hver oppgang.

Derfor besluttet styret at kostnadene til branndører fordeles på antall utbygde og mulig utbygde leiligheter i den enkelte oppgang. Det vil si at dersom det er mulig å bygge ut fire leiligheter i en oppgang, skal hver andelseier som har bygd ut betale en fjerdedel av kostnadene for dører uavhengig av om alle leilighetene er bygd ut eller ikke. Ved fremtidige utbygginger vil andelseiere bli fakturert sin del ved kjøp av areal.