Bryggerilag – Bull Balls Brewery

Beboere i Italiagården har fått tilgang til en del av vaskekjelleren i Omsens gate til mikrobryggeri. Høsten 2018 vil vi gå i gang med produksjon, og ønsker nye medlemmer velkommen!

På stiftelsesmøtet 20. juni ble følgende styre valgt:

 • Finn Nordling
 • Ørjan Harborg Thorn
 • Matt Steiro Kelly
 • Bård Røed Tjæreberget
 • Arnt Maasø

Bryggerommet gjøres klar på dugnad. Nye medlemmer er velkommen! Det koster kr 1500 i engangsavgift for innkjøp av utstyr og 600 kr per år å være med. Se nærmere vedtekter og be om å bli medlem i Facebook-gruppen til Bull Balls Brewery hvis du har lyst til å bli med.

 

Vedtekter

Vedtekter for Bull Balls Brewery (BBB) – vedtatt på stiftelsesmøte 20. juni 2018

Vedtekter og driftsregler for Bull Balls Brewery (BBB) er underlagt og supplerer vedtektene og husordensreglene for Borettslaget Torshov kvartal VII.

1. Formål

BBB er en felles bryggeriforening åpen for alle beboere i Italiagården. BBBs hovedfunksjon er å gi borettslagets andelseiere mulighet for brygging av øl og sider, spre interesse og kunnskap om ølbrygging og være en sosial arena som bidrar til økt trivsel i borettslaget.

2. Fordeling av ansvar mellom BBB og borettslaget

BBB låner lokale til brygging av borettslaget etter gjeldende avtale og de rammebetingelser som settes av borettslagets styre. Borettslaget skal ikke ha kostnader til drift av BBB, ut over kostnader til strøm og normalt vedlikehold av lokalet. BBB dekker utgifter til kjeler og annet utstyr som benyttes til driften av bryggeriet. BBB er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på lokalet som lånes.

3. Medlemmer

Andelseiere i borettslaget Torshov kvartal VII over 18 år kan bli medlem i BBB. Medlemmene må sette seg inn i, og akseptere BBBs vedtekter og driftsregler.

4. Drift av bryggeriet

A) Målsetting
BBB skal være et inkluderende fellesskap som bidrar til sosial omgang og trivsel. Bryggeriet skal brukes regelmessig av medlemmene. Det skal arrangeres regelmessige fellesbrygg. Formålet med dette er å sørge for at medlemmer, eventuelt nye og nysgjerrige lærer om brygging og blir i stand til å brygge selv.
I tråd med BBB sine målsetninger bør medlemmer som bruker bryggeriet privat åpne for at også andre medlemmer kan observere/delta. Dette for å inkludere, skape sosial hygge, og spre kunnskap.
B) Bruk av bryggeriet
Bryggeriet er tilgjengelig for medlemmer som har betalt innmeldingsavgift og årskontingent. Medlemmene er gjensidig ansvarlig for bryggeriet. Medlemmene kan invitere gjester til å delta i brygging.
Bryggeriet skal brukes i tråd med de til enhver tid gjeldene driftsregler. Ansvaret for at bryggeriet er brukt i henhold til driftsreglene følger det medlemmet som sist brukte bryggeriet. Eventuelle skader som ikke følger av normal slitasje, manglende vask e.l. vil bli belastet dette medlemmet. Eventuelle skader og mangler skal rapporteres til styret.
Ved fellesbrygg for alle medlemmene som ikke deltar aktivt i det brygget, 6 flasker fra brygget. Resterende brygg fordeles av de som har aktivt deltatt.
C) Reservasjon
Tilgang til bryggeriet fås gjennom nettbasert kalenderreservasjon [inntil videre gjennom events på fb-gruppen]. Fellesbrygg har prioritet før brygging til privat bruk. Bruk av bryggeriet er underlagt husordensreglene. Dette innebærer at det skal være stille fra kl 22.00.
D) Vilkår for å bruke bryggeriet
Medlemmet må ha deltatt på fellesbrygg, eller på annen måte fått opplæring av mer erfarne i bruk av bryggeriets utstyr, før det tillates privat bruk av bryggeriet.
Det forventes at alle medlemmene deltar på minst ett fellesbrygg i løpet av året. Bryggeriets veiledning om bruk av utstyr, vask, signeringsskjema o.l. skal følges.
Reservasjon av bryggetid skal skje gjennom kalenderreservasjonssystemet. Booking av bryggesesjon skal omfatte vask og klargjøring.
Bryggeriet skal klargjøres i tråd med veiledningen etter hver bryggesesjon.
E) Sanksjoner ved brudd på reglene
Medlemmene kan holdes økonomisk ansvarlig av styret for manglende vask, ødeleggelser o.l.
Styret i BBB har sanksjonsmuligheter ved brudd på driftsreglene, og kan i ytterste konsekvens utestenge medlemmer, uten at dette fører til refusjon av innmeldingsavgift og årskontingent. Styret må først gi medlemmet en advarsel.

5. Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til styret.

6. Økonomi

Etablering, drift, og vedlikeholdskostnader dekkes gjennom innmeldingsavgift og årskontingent. Årsmøtet kan endre innmeldingsavgift med alminnelig flertall. Årskontingent fastsettes på årsmøtet hvert år. BBBs økonomi er fullstendig atskilt fra borettslagets.
For 2018 er årsavgiften 600 kroner og reduseres med 50 kroner per måned ved senere innmelding.
Innmeldingsavgiften er ved BBBs stiftelse satt til kr 1500. Innmeldingsavgiften refunderes ikke ved utmelding av foreningen eller ved flytting fra borettslaget.

7. Årsmøte

Årsmøtet er BBBs høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av mai måned. Styret innkaller medlemmene til årsmøte med en måneds varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Et vedtak for er gyldig når det er truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

8. Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
 • Behandle BBBs årsmelding og regnskap
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette kontingenten
 • Vedta budsjett for neste år
 • Velge styre

9. Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter

10. Styret

BBBs administreres av et styre bestående av tre til fem personer valgt av medlemmene. Ett av styremedlemmene skal ha ansvar for kontakt med borettslagets styre.
Hovedoppgaven til styret i BBB er å bidra til at bryggeriet brukes i tråd med målsetningen. Styret skal videre ta ansvar for:
 • At bryggeriet brukes i henhold til driftsregler og øvrige retningslinjer
 • Besørge system for bruk og reservasjon
 • Se til vedlikehold
 • Innkalle til medlemsmøte når nødvendig
 • Endre eventuelle rutiner ved behov

11. Endring av vedtekter

Endring av vedtektene kan bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

12. Oppløsning

Oppløsning av BBB og vedtas med minst 2/3 flertall,
Ved en oppløsning av BBB skal eiendeler forsøkes solgt, og sammen med eventuell gjenstående kapital fordeles likt på medlemmene.