Generelt om ut- og ombygging

  • Ved inngrep i bygningsmassen skal det alltid søkes skriftlig om tillatelse fra styret, og dersom det innebærer endringer i bærekonstruksjoner skal det også søkes tillatelse fra Plan- og Bygningsetaten. Andelseiere har ansvar for innhenting av nødvendige tillatelser fra myndighetene. Det skal benyttes fagutdannet personell der det er påkrevd. Styret har som fast praksis å gjennomføre kontroll av ferdigstilt byggearbeid sammen med fagkyndige. Andelseier blir belastet kostnadene ved dette. Se ellers borettslagets vedtekter.
  • Merk også at erfaringer har vist at de originale lettveggene i leilighetene mange steder har en reell bærende funksjon, som gjør at de ikke uten videre kan fjernes.
  • Utbedring og vedlikehold av sikringsskap er i utgangspunktet den enkelte andelseiers ansvar, men fordi det er begrenset kapasitet på stigeledningene ber vi om at alle tiltak i sikringsskap, som er egnet til å øke effektuttaket, forelegges styret på forhånd. Hovedsikring i stiger belastes med 150% av merkeverdi dvs. at en sikring på 80 A kan belastes med 120 A fordelt på det antall leiligheter som deler på denne. Ved utbygginger etter juni 2016 må det bygges om til 3 fas anlegg.
  • Montering av ildsted er søknadspliktig til styret og skal skje med styregodkjent håndverker. Dette er for å sikre at nye ovner blir forsvarlig tilkoblet til de indre stålpipene.
  • Byggeaktivitet må foregå i samsvar med gjeldende vedtekter, husordensregler og retningslinjer for utbygging. Alle som skal foreta større utbygginger eller oppussing levere en avfallsplan til styret på forhånd, der det går frem hvordan avfall skal håndteres (f.eks. ‘rett-i-sekk’ eller container) og hvilke periode det er snakk om. Styret anviser i det enkelte tilfelle plass for lagring av container m.v. for å sikre at avfall ikke hindrer rømning, kjøring med brann- og søplebiler, eller medfører brannfare. Sekker med søppel må fjernes innen 3 dager, og skal ikke settes inntil veggen pga. brannfare. Dersom 3-dagers fristen ikke overholdes, vil styret bestille bortkjøring for beboers regning. Byggeavfall skal ikke kastes i borettslagets container.
  • Borettslagets uteområder skal ikke benyttes som lagringsplass for byggematerialer o.l. Borettslagets fellesarealer, innvendige så vel som utvendige, skal holdes rene under utbyggingen. Når utbyggingen er avsluttet, kan styret pålegge andelseier å vaske ned hele trappeoppgangen, kjeller eller loftsareal dersom styret anser dette nødvendig.