Informasjon fra styret

Oppussing av oppgangene i Italiagården ble vedtatt på Generalforsamlingen i 2021. Arbeidet er nå godt i gang og vil pågå frem til våren 2023. Oppussingen har vekket engasjement blant flere beboere. Vi har stor forståelse for at en endring av oppgangenes uttrykk vekker ulike følelser og meninger og ønsker derfor å gi dere informasjon om bakgrunn for fargevalg, samt videre arbeid.

Bakgrunn for fargevalg

I tråd med Generalforsamlingens vedtak har styret leid inn profesjonelle konsulenter for utarbeidelse av fargepaletter til oppgangene. Oppdraget ble utført av KOI Fargestudio med følgende begrunnelse:

“De valgte fargepalettene for oppgangene er basert på dialog, befaring og analyser, samt et fokus på at oppgangene skal oppleves lyse, varme og imøtekommende. De nye fargene skal gi oppgangene et løft, med nyanser som harmonerer svært godt med hverandre, og er lune, friske og innbydende. Det er utviklet tre ulike paletter for å sikre variasjon og tilhørighet til hver oppgang. Det er valgt et større knippe farger for å skape en mer dynamisk helhet. Likevel fremstår totalen som svært raffinert, der alle elementene i paletten kler hverandre og omgivelsene godt.

Detaljerte grep i arkitekturen fremheves, samtidig som det ryddes opp i det overordnede uttrykket. Utformingen har et historisk uttrykk ved blant annet bruk av brystning, men er knyttet opp mot en samtidspalett. Det ble laget tre ulike paletter som skulle ha en spredt fordeling blant gårdens oppganger, samt at lysforhold skulle hensyntas.

KOIs gjennomarbeidede forslag ble godkjent av borettslagets styre vinteren 2022. I forbindelse med oppstart av oppussingen ble fargepalettene kommunisert til beboere via borettslagets nettside og i gårdens Facebook-gruppe i midten av september. Arbeidet ble påbegynt i oktober.

Det vil alltid være ulike assosiasjoner til ulike farger og i et stort borettslag er det naturlig at ikke alle er enige. Dette var også grunnen til at vi innhentet profesjonell hjelp fremfor at et styre uten denne kompetansen skulle foreta et slikt valg. Styret oppfordrer beboere som er skeptiske til selve fargevalget, til å avvente til malerarbeidene er ferdige og alle detaljer er på plass.

Oppfølging av kvalitet

Styret har i denne prosessen innleid bistand fra ekstern prosjektleder for å koordinere og følge opp arbeidet som utføres av firmaet To Malere. Prosjektleder skal sikre at malerarbeidene blir utført etter forventet standard og kvalitet. Det innebærer gjennomgang av oppganger før overtakelse og registrering av eventuelle mangler. Styret gjør oppmerksom på at borettslagets bestilling er maling av eksisterende overflater med flekksparkling (ikke helsparkling) ved behov. Vi bor i en gammel bygård og enkelte skjev- og ujevnheter vil det naturlig nok alltid være, i tillegg til et virvar av bokser og kabler. Styret er kjent med og har registrert typiske feil og mangler. Disse vil bli fulgt opp.

Fremdriftsplan

To Malere følger fremdriftsplanen som er publisert på borettslagets hjemmeside. Det vil bli hengt opp oppslag i hver oppgang ca én uke før oppstart. Avvik fra tidsplanen vil kunne forekomme. Arbeidet i hver oppgang tar normalt ikke mer enn tre uker. Skulle det likevel være spesielle behov, så ta kontakt med styret. Beboere bes være oppmerksomme og ikke ha noen løse gjenstander oppbevart i felles trappeoppgang når malingen skal utføres (inkludert dørmatte). Vi ber også om at eventuelle oppussinger av leiligheter gjøres utenom perioden hvor maling finner sted. Felles rengjøring av oppgang blir pauset i aktuelle uker, samt én uke etter ferdigstillelse. Informasjon vil gis når oppgang anses ferdigstilt. Dette kan variere der eventuelle utbedringer må gjøres.

Dersom en oppgang er ferdigstilt og du likevel har kommentarer på utførelsen, så ta kontakt på styret@torshovkvartal7.no.

Øvrig arbeid ifm oppussing

Hverken dører eller vinduskarmer har blitt malt så langt. Grunnen er at dette ble for dyrt i forhold til innvilget budsjett og en vurdering fra styret om at mye kan utføres av beboere selv.

Styret har foreløpig ikke konkludert når det gjelder maling av vinduskarmer. Vi kommer tilbake med info rundt dette.

Når det gjelder maling av dører er det – for et best mulig felles resultat og uttrykk – besluttet at dette skal koordineres på tvers av borettslaget. Det er viktig at malerne har ferdigstilt sitt arbeid før det kan males av andre samtidig. Maling av dører vil bli gjort gjennom felles dugnad i 2023.

Styret vil i løpet av prosessen vurdere endring av lyspærer som følge av endret fargesetting. Mer informasjon kommer.

Vi gleder oss til ferdig oppussede oppganger som vil bidra til å gi gården vår det løftet den fortjener!

Vennlig hilsen, 

Styret, Torshov Kvartal Vll

November 2022