Bygge ut loft og kjeller

  1. Ta kontakt med styret: Vi anbefaler at du/dere tar kontakt med styret for en orientering om prosessen før du/dere bruker mye tid på planlegging.
  2. Retningslinjer for utbygging av kjeller og loft: Det er viktig å sette seg grundig inn i borettslagets retningslinjer for utbygging av kjeller og loft  [pdf].
  3. Ta kontakt med naboer: Naboer bør informeres om byggeprosjektet tidlig i prosessen og holdes orientert underveis. Det skal sendes nabovarsel [pdf] før søknad til styret. Naboer har 14 dagers frist for å melde innvendinger til styret. Varselet skal inneholde informasjon om utbygging og tegninger skal vedlegges.
  4. Søknad til styret: Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av prosjektet (inklusiv eventuelle inngrep i ventilasjonssystemet, piper, vvs, felles elektrisk anlegg e.l.), arkitekttegning, helhetsplan fra 1987 (se i menyen til venstre), fasadetegning (gjelder loftsutbygging), kopi av nabovarsel og kvittering for mottatt varsel. Dersom naboer ikke er tilgjenglige må nabovarsel sendes rekommandert. Kvittering for rekommandert sending skal da vedlegges søknaden. Arkitekttegningene skal vise ny og eksisterende løsning. Dersom det er flere mulig utbygginger igjen i oppgangen, skal det også lages en tegning over hele arealet som viser mulig plassering av det totale antall boder.NB! Helhetsplanen fra 1987 er unøyaktig og kun en skisse som brukes som grunnlag for å fordele areal. Arkitekten må ta nødvendige mål.
  5. Styrebehandling: Når fullstendig søknad foreligger behandles den på førstkommende styremøte. Vær oppmerksom på at godkjenningen fra styret bortfaller etter ett år dersom ikke andelseier har fått skriftlig tillatelse fra styret til å igangsette utbygging.
  6. Søknad til Plan- og byggetaten: Utbygger må selv søke om  byggetillatelse etter at saken er behandlet av styret. Det er vanligvis arkitekt som står som ansvarlig søker. Det stilles krav om entreprenør med ansvarsrett. Det kan være lurt å gjennomføre en forhåndskonferanse med Plan- og byggetaten.
  7. Igangsettelse: Gis av styret når Plan- og byggetaten har godkjent søknaden. Styret skal ha kopi av korrespondansen med Plan- og byggetaten. Areal skal kontrolloppmåles, kontrakt for kjøp av areal underskrives og kjøpesummen være innbetalt før tillatelse gis.I tillegg skal styret alltid utnevne en fagperson før tillatelsen gis. Fagpersonen skal vurdere de byggtekniske sidene ved prosjektet for å sikre at borettslagets interesser med hensyn til bl.a. brannsikkerhet, ventilasjon, VVS osv blir tilfredsstillende ivaretatt. Kostnaden må dekkes av utbygger.
  8. Ferdigstillelse: Ved byggeprosjektets avslutning skal fagperson oppnevnt av styret foreta en befaring og godkjenning. Kostnaden må dekkes av utbygger.

Nærmere detaljer er gitt i borettslagets retningslinjer for utbygging av leiligheter i Torshov kvartal VII. Se også tekniske retningslinjer for loftsubygging som er utarbeidet av Svein Folkedal for borettslaget.

Se også Plan- og bygningsetatens rapport om endringer av tak og fasader. I tilfeller der det er avvik mellom anbefalingene i denne rapporten og borettslagets retningslinjer er det borettslagets retningslinjer som gjelder. Rapporten for Torshovkvartalene anbefaler andre løsninger enn borettslagets retningslinjer når det gjelder vinduer og løsning for takterrasse.

Beregning av felleskostnader og pris ved kjøp av borett gjøres med utgangspunkt i BRA for råloft eller råkjeller slik det avtales etter kontrolloppmåling med styrerepresentant tilstede. Måleverdig del av hems som ligger over fellesareal skal også medregnes. Her finner du måleregler for areal (NS 3940).

I deler av kjellerarealet er det målt radonnivåer over anbefalt tiltaksgrense. Det bør derfor alltid gjennomføres måling av radonnivået i sammenheng med kjellerutbygging. Mer informasjon om måling og tiltak mot radon er tilgjengelig på nettsidene til Statens strålevern.

Ofte stilte spørsmål

Hvilke krav stilles til bodene?

Loftsboder skal være på 4 m2 og kjellerboder på 5m2 og tilfredsstille kravene i NS3940. Se veiledning fra Byggforsk om arealmåling som ligger ute på borettslagets hjemmeside.

Hvor kan takterrasse plasseres?

Takterrasser kan kun bygges inn mot bakgården og plasseres etter retningslinjer fra plan- og byggetaten.

Hvilket areal kan bygges ut?

Det er kun den delen av loftet eller kjelleren som ligger direkte over/under leiligheten som kan bygges ut, med en øvre grense for samlet bruksareal på 200 m2. Krav til areal på boder må ivaretas. Plassering av bodene skjer etter helhetsplanen fra 1987, men styret kan akseptere annen fullgod plassering.

Ved forslag som avviker vesentlig fra helhetsplanen bør andelseier ta kontakt med styret ved utarbeiding av planløsning. Krav til størrelse på boder kan uansett ikke fravikes. Det samme gjelder regelen om at det er kun er areal under/over egen leilighet som kan bygges ut. Det må også tas hensyn til fordelingen av areal til andre potensielle utbygginger i oppgangen.

Kan jeg overta bodareal fra naboen?

Bodene er borettslagets felleseie og andelseiere kan derfor ikke inngå avtaler om overtakelse av boder i sammenheng med utbygginger. Andelseier som bygger ut kjeller mister rett til bod i kjeller, tilsvarende mister andelseier som bygger ut loft rett til loftsbod.